Villkor 

Allmänt
Alla träningskort är personliga och kan inte överlåtas. Undantag kan göras om makar vill dela klippkort. Klippkort kan då delas i lika delar, en gång per klippkort.

Träningskort kan frysas vid längre sjukdom (mer än 2 veckor) enligt överenskommelse.

Klippkortet för Utomhusträning/HIIT kan användas i Studion eller utomhus i Långedrag.

Ingen återbetalning av kort och medlemskap sker. Vid oförutsedda händelser förbehåller vi oss rätten att ställa in eller ändra i schemat.

Om deltagarantalet på en gruppträning är mindre än tre, kan passet ställas in.

All träning sker på egen risk. Body by Gard ansvarar inte för personskada som åsamkats av deltagaren. Varje deltagare ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på Body by Gard.

Body by Gard ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning eller för skador på deltagarens tillhörigheter.

Gratis “prova-på-pass” kan endast utnyttjas 1 gång per person. Har man utnyttjat gratis träning under en “gratis-vecka”, kan man inte få gratis “prova-på-pass” dessutom.

Avgift
Alla träningskort och kurser betalas i förskott, Swish eller faktura, innan första träningstillfället.
Enstaka träningspass betalas med Swish vid träningstillfället.
Vid försenad inbetalning debiteras 10 % dröjsmålsränta.

Kursavgiften för barndans betalas senast en vecka innan kursstart.
Om kursavgiften inte är betald enligt ovan kan platsen överlåtas till någon annan.

Swishnummer: 1234 837 274
Bankgiro: 5859-4854

Avbokningsregler

Generella regler
Bokat träningspass som inte avbokas senast 8 timmar före, debiteras fullt.
Boka din träning senast 1 timme innan passets början.

Klippkort:
Gäller för Core&Flex, Ben&Balans, HIIT, Utomhusträning.

Giltighetstider
10-kort är giltigt i 6 månader från inköpsdatum.
15-kort är giltigt i 9 månader från inköpsdatum.
20-kort är giltigt i 12 månader från inköpsdatum.

Giltighetstid mammaträning:
4 gånger – giltigt 6 veckor
8 gånger – giltigt 10 veckor

Giltighetstid 10-kort HIIT:
6 månader från inköpsdatum

Behandling av personuppgifter enligt GDPR 25 maj 2018

Personuppgiftsansvarig:

Bodygard AB

Inom Bodygard AB behandlar vi personuppgifter i våra relationer med blivande, nuvarande och gamla kunder samt samarbetspartners, för vår interna verksamhet.

För att kunna uppfylla rättsliga skyldigheter, kopplade till ditt köp av tjänster eller varor (såsom skyldigheter enligt bokförings- och skattelagstiftningen) behandlar Bodygard AB (med bifirma Body by Gard), i egenskap av personuppgiftsansvarig, nödvändiga personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är ditt namn, folkbokförings-/fakturaadress, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter som är kopplade till våra tjänster i Bodygard AB.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Din e-postadress kan användas vid utskick om nyheter och erbjudanden, från oss.

Externa leverantörer kan få tillgång till dina personuppgifter enbart för att

uppfylla rättslig skyldighet, såsom redovisningsbyrå, skattemyndighet och revisorer.

Du som är registrerad hos oss äger rätt att begära registerutdrag, för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad.

Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade, rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du kan givetvis inkomma med synpunkter avseende personuppgiftshanteringen till Bodygard AB och du har även rätt att inkomma med klagomål till Datainspektionen.

Den registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Personuppgifter som är nödvändiga att spara enligt bokföringslagen kommer att sparas i åtta år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutas.

Du ger vid köp av tjänster eller varor ditt samtycke till behandlingen av personuppgifterna i enlighet med ovanstående.

Långedrag 2018-05-23